دستیار ثبت نشریه در گوگل اسکالر - نسخه تیرماه 1396


توجه: این راهنما قدیمی شده است و گوگل ابزار و نشانی مربوطه را غیر فعال کرده است. برای نمایه سازی بهتر در گوگل اسکالر، می توانید برای نشریه خود یک پروفایل بسازید.
https://support.google.com/scholar/troubleshooter/23941?hl=en
راهنمای ساخت صفحه اختصاصی نشریه در گوگل اسکالر

توجه: شما فقط یک دوره نشریه منتشر کرده اید و در نتیجه فقط یک نشانی فهرست نسخه ها برای ارایه به گوگل اسکالر دارید.

Number of articles 24
Homepage URL https://jrhms.thums.ac.ir
Contact name: Journal of Research in Health and Medical Sciences
Contact Email jrhms@thums.ac.ir

اطلاعات لازم برای ثبت نشریه

List of volumes https://jrhms.thums.ac.ir/mag-volumes.php

List of issues https://jrhms.thums.ac.ir/mag-issues.php?volume_id=1
https://jrhms.thums.ac.ir/mag-issues.php?volume_id=1
https://jrhms.thums.ac.ir/mag-issues.php?volume_id=1

List of articles https://jrhms.thums.ac.ir/mag-articles.php?mag_id=1
https://jrhms.thums.ac.ir/mag-articles.php?mag_id=2
https://jrhms.thums.ac.ir/mag-articles.php?mag_id=3

Abstract examples (Persian) https://jrhms.thums.ac.ir/article-1-22-fa.html
https://jrhms.thums.ac.ir/article-1-23-fa.html
https://jrhms.thums.ac.ir/article-1-37-fa.html
https://jrhms.thums.ac.ir/article-1-42-fa.html
https://jrhms.thums.ac.ir/article-1-43-fa.html

Article examples (Persian) https://jrhms.thums.ac.ir/article-1-22-fa.pdf
https://jrhms.thums.ac.ir/article-1-23-fa.pdf
https://jrhms.thums.ac.ir/article-1-37-fa.pdf
https://jrhms.thums.ac.ir/article-1-42-fa.pdf
https://jrhms.thums.ac.ir/article-1-43-fa.pdf

Abstract examples (English) https://jrhms.thums.ac.ir/article-1-22-en.html
https://jrhms.thums.ac.ir/article-1-23-en.html
https://jrhms.thums.ac.ir/article-1-37-en.html
https://jrhms.thums.ac.ir/article-1-42-en.html
https://jrhms.thums.ac.ir/article-1-43-en.html

Article examples (English) https://jrhms.thums.ac.ir/article-1-22-en.pdf
https://jrhms.thums.ac.ir/article-1-23-en.pdf
https://jrhms.thums.ac.ir/article-1-37-en.pdf
https://jrhms.thums.ac.ir/article-1-42-en.pdf
https://jrhms.thums.ac.ir/article-1-43-en.pdf

راهنمای مرتبط: نحوه ثبت مقالات منتشر شده در پایگاه‌های علمی در کاوشگر ویژه‌ی اسناد علمی (Google Scholar)

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Research in Health and Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb